Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2014

1297 85ce 390
Reposted fromdeviate deviate

January 07 2014

Marlenkaaa
2612 0188 390
puppy ! <3
7465 606d 390
Reposted fromdeviate deviate viablondosoniczny blondosoniczny
Marlenkaaa
8646 ef2e 390
Reposted fromkatalama katalama viablondosoniczny blondosoniczny
Marlenkaaa
Marlenkaaa
3181 8fe5 390
Marlenkaaa
7093 7d67 390
Reposted fromlavendowy lavendowy viablondosoniczny blondosoniczny
Marlenkaaa
6328 76a4 390
Marlenkaaa

Chcę do Ciebie.

Nic więcej.

Chcę usiąść i słuchać, być blisko.

Chcę do Ciebie.

Nic więcej.

To dużo i mało, i wszystko.

— Sambor Dudziński
Reposted fromczaadzik czaadzik viablondosoniczny blondosoniczny
Marlenkaaa
5688 49f8 390
Reposted fromreylin reylin vialadybird93 ladybird93
Marlenkaaa
7279 3a01 390
Reposted frommissmaya missmaya vialadybird93 ladybird93
Marlenkaaa
7121 4bf5 390
Marlenkaaa
5178 cdec 390
Reposted fromParadies Paradies vialadybird93 ladybird93
Marlenkaaa
4226 1411 390
Reposted fromidaPsuja idaPsuja vialadybird93 ladybird93
Marlenkaaa
3710 ad91 390
Reposted fromMuppet Muppet vialadybird93 ladybird93

January 04 2014

Marlenkaaa
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu. 
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"/moje małe marzenie

January 03 2014

Marlenkaaa
5018 ec52 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl